1. Inleiding
MAXUB Subsidies hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, opdrachtgevers, werknemers en zelfstandigen. MAXUB Subsidies heeft daarom dit privacy statement opgesteld. MAXUB Subsidies behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft MAXUB Subsidies nu inzicht hoe onze organisatie in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. MAXUB Subsidies
MAXUB Subsidies is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. MAXUB Subsidies schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. MAXUB Subsidies blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt MAXUB Subsidies contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u de website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. MAXUB Subsidies gebruikt deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

4. Cookies
MAXUB Subsidies maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo is MAXUB Subsidies in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kan MAXUB Subsidies de website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelt MAXUB Subsidies uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
• Als u MAXUB Subsidies toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw medewerkers voor een of meer specifieke doeleinden in het kader van subsidie aanvragen of anderszins in lijn met onze dienstverlening.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MAXUB Subsidies rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan MAXUB Subsidies is opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MAXUB Subsidies en/of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
MAXUB Subsidies
De Splitting 6
8539 SN ECHTENERBRUG
Telefoonnummer 0646652859

6. Waarom verzamelt MAXUB Subsidies uw persoonsgegevens?
Uw (persoons)gegevens worden gebruikt om het aan u aangeboden subsidieadvies zo goed mogelijk te kunnen verlenen. MAXUB Subsidies gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op het gebied van subsidieadvies bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante producten en diensten van MAXUB Subsidies en van derden.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons systeem of dat van instanties die namens of voor MAXUB Subsidies, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.
• De toepasbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de subsidie voor uw organisatie te kunnen beoordelen in verband met onze bemiddeling dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de tijdens onze dienstverlening verkregen informatie.
• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
• Onze administratieve verplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid) opgelegde voorwaarden.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van onze wederzijds overeengekomen opdracht.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelt MAXUB Subsidies van u?
MAXUB Subsidies kan de onderstaande (persoonlijke) gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
Opdrachtgever
• NAW gegevens, KvK inschrijving, BTW / LB gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van uw organisatie.
Gegevens van uw medewerker(s) of uzelf zijnde ZZP’er in het kader van de opdracht verstrekt aan MAXUB Subsidies waaronder:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
Gegevens van uzelf zijnde werkzoekende/(aspirant) uitzendkracht:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de verlening van de diensten van MAXUB Subsidies, alsmede andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden
MAXUB Subsidies kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van MAXUB Subsidies, subsidieverstrekers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens MAXUB Subsidies, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin MAXUB Subsidies hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelt MAXUB Subsidies uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. MAXUB Subsidies heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten
MAXUB Subsidies hecht er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt MAXUB Subsidies op elk gewenst moment via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens MAXUB Subsidies van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat MAXUB Subsidies verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt dan zal MAXUB Subsidies dit rectificeren.
Wanneer MAXUB Subsidies uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stelt MAXUB Subsidies u hiervan op de hoogte.
• Verwerking van uw gegevens beperken;
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die MAXUB Subsidies van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. MAXUB Subsidies wacht dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug, indienen.
Wanneer MAXUB Subsidies verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stelt MAXUB Subsidies u hiervan op de hoogte.
• Recht om gegevens over te dragen;
U kunt de persoonsgegevens die MAXUB Subsidies over u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
• Recht om vergeten te worden; Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug, verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. MAXUB Subsidies zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
• Procedure, responstermijn en kosten; MAXUB Subsidies probeert uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. MAXUB Subsidies is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt MAXUB Subsidies u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
MAXUB Subsidies heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van MAXUB Subsidies; via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug.

11. Beveiliging
MAXUB Subsidies doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. MAXUB Subsidies doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkende die namens haar diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, is MAXUB Subsidies met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
MAXUB Subsidies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MAXUB Subsidies, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via; martijn@maxub.nl
Indien u het niet eens bent met het gebruik door MAXUB Subsidies van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoekt MAXUB Subsidies u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via; martijn@maxub.nl, via 0646652859 dan wel per brief, De Spitting 6, 8539 SN Echtenerbrug.

15. Wijzigingen
MAXUB Subsidies behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen MAXUB Subsidies en een betrokkene.

16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.